இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Nordrhein-Westfalen + competition 2