இல்லம் / குறிச்சொற்கள் dayx + winterx + Nordrhein-Westfalenx + competitionx 2